(Tiếng Việt) giải thưởng Chất lượng quốc gia, Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2016